Procedure

In de gemeente Edegem werken alle kleuter- en lagere scholen met één centraal aanmeldsysteem om je kind in te schrijven.

Dat betekent dat je via een website laat weten op welke school je je kind het liefst wil inschrijven. Kamperen of uren wachten aan de schoolpoort is in Edegem dus niet nodig. In de maand maart meld je je kind(eren) aan en maak je je schoolkeuze. Je haasten is niet nodig, want de volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de toekenning van je plaats.  

Voor alle informatie surf je naar https://edegem.be/aanmelden 

De definitieve inschrijving in de school volgt op basis van de toegewezen tickets.  


Broers en/of zussen dan leerlingen die al school lopen op onze school blijven genieten van een voorrangsperiode tot inschrijven binnen onze school. 

Kleuters van de derde kleuterklas hoeven zich NIET opnieuw in te schrijven bij overgang naar het eerste leerjaar.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.  Breng bij de inschrijving in de school de Kids-ID of ISI+ kaart van je kind mee.  

Sinds 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. (Tot dan was dat 6 jaar.) Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen. 

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 

Voorbeelden:

  • Geboren op 3 januari 2017: leerplichtig op 1 september 2022. 
  • Geboren op 30 december 2017: leerplichtig op 1 september 2022. 

Sinds 1 september 2020 zijn kinderen 13 schooljaren lang leerplichtig (van 5 jaar tot 18 jaar).
Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve dagen. 

Opgelet: een 5-jarig kind dat vervroegd instapt in het lager onderwijs is voltijds leerplichtig en moet dus elke dag naar school, behalve bij gewettigde afwezigheden. 


Vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kunnen enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

De school kan een leerling weigeren als de onderwijszoekende niet beantwoordt aan de opgelegde toelatingsvoorwaarden:

  • als het kind al eerder werd uitgesloten in die school.
  • als het kind volgens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het Buitengewoon Onderwijs (behalve type 8).

Behoudens een definitieve uitsluiting, geldt de inschrijving voor de duur van de hele schoolloopbaan van het kind in de school.

Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind ophet vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijsbinnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform contact op met de ouders. Een klachtenprocedure bij weigering is mogelijk.